TAU Law Podcast: Employing Migrant Farmworkers from Thailand: a Sociological Perspective of Law

מתי החלו עובדים זרים לעסוק בחקלאות במדינת ישראל? האם תמיד הם היו מתאילנד? האם ישנו הבדל מהותי בין עובדים ישראלים לעובדים מתאילנד? ד"ר יהל קורלנדר, סוציולוגית של שוק העבודה וחוקרת בקבוצת המחקר TraffLab משוחחת עם איתן טלמור, תלמיד הפקולטה, על הסוציולוגיה וההיסטוריה של הגירת העבודה מתאילנד, על השינויים שחלו לאורך השנים ועל האופן שבו משפיעים ההסכמים הבילטרליים על אופי העבודה וזכויותיהם של העובדים מתאילנד. סקרנים לדעת מה בין עבודה לחקלאות לסחר בבני אדם? האזינו לפרק.

משך השיחה: 29:14 דקות.

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App